Ospravedlnenky a P-čka

Ospravedlnenie v školskom zariadení je platné podpísané rodičmi:

  • v MŠ (iba u predškolákov s povinnou predškolskou dochádzkou, mladšie deti ospravedlní vždy len rodič) 7 pracovných dní idúcich po sebe
  • na ZŠ a SŠ 5 pracovných dní idúcich po sebe (víkendy a sviatky sa nepočítajú)

Následne od 6./resp. 8. pracovného dňa až do konca domácej liečby ospravedlňuje dieťa pediater vystavením „Potvrdenia o chorobe“.

K nahliadnutiu prikladám ešte Odborné usmernenie UVZ SR k rannému prijímaniu detí do MŠ, k tzv. „rannému filtru“ zo dňa 18.04.2024. Všetky MŠ ho dostali a mali by sa ním riadiť. Všimnite si, prosím, hlavne, že škôlky nemajú čo žiadať od pediatra výtery z krku, nosa a pod., lebo je to častokrát zbytočné a v plnej kompetencii lekára a potom ešte konštatovanie, že citujem: „V prípade, že dieťa už napr. na druhý deň nemá príznaky ochorenia, môže byť prijaté do predškolského zariadenia, ak prejde ranným filtrom. V prípade ochorenia sa lieči doma po naordinovaní liečby pediatrom. Potvrdenie sa nevydáva.“

Pozn. Pre pediatrov aj školy je záväzné riadiť sa školským zákonom (§ 144, ods. 10). V ňom sa nikde nepíše o frekvencii, koľkokrát do mesiaca alebo roka toto platí. To znamená, že po každej návšteve školy dieťa môžu opätovne na ďalších 5 (predškolákov v MŠ 7) dní ospravedlniť rodičia. Pokiaľ majú pedagógovia podozrenie na zneužívanie tohto zákona (krytie záškoláctva), je potrebné zo strany školy kontaktovať pediatra s požiadavkou na výnimku. V takom prípade sa, pre dobro dieťaťa, vždy dá dohodnúť na individuálnom prístupe k ospravedlňovaniu jeho absencie na vyučovaní.

P-čko

Na Priepustke zamestnávateľa potvrdzuje pediater svojou pečiatkou a podpisom sprevádzanie dieťaťa na lekárske vyšetrenie s uvedením dátumu a času vyšetrenia. Takéto vyšetrenie patrí medzi „dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca“, ktoré upravuje § 141 ods. 2 Zákonníka práce.

Pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne len, ak:

1.) bolo sprevádzanie nevyhnutné,

2.) vyšetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času sprevádzajúcej osoby,

3.) len na nevyhnutne potrebný čas,

4.) len jednému z rodičov.