Potvrdenia

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na zotavovacie podujatie

Od 1.1.2024 je v platnosti zmena Vyhlášky č. 526/2007 Z.z. – Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia. Od 1.1.2024 pediatri NEVYDÁVAJÚ Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na zotavovacie podujatie. Vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti nesmie byť staršie ako jeden deň pred nástupom na zotavovacie podujatie, vyplňuje a potvrdzuje ho RODIČ svojím podpisom. Vzor vyhlásenia zákonného zástupcu o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa je uvedený v Prílohe č. 1. To znamená, že potvrdenia na lyžiarsky, plavecký výcvik, školu v prírode, detský tábor, školské výlety a pod. nevydávame. Zodpovednosť posúdiť zdravotnú spôsobilosť svojho dieťaťa zostáva na rodičoch.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre šport

Podľa Vyhlášky č. 51/2016 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky môže pediater vykonávať lekársku prehliadku na určenie zdravotnej spôsobilosti pre šport LEN pod podmienkou, že je schopný zabezpečiť aj spirometriu, ergometriu a 12 zvodové EKG. Keďže my, pediatri, takýmito možnosťami nedisponujeme (sú nad rámec našich kompetencií), bolo by toto potvrdenie od nás v nesúlade s platnou súčasnou legislatívou. Športový klub by mal mať pre takéto úkony (pre „profesionálnych“ a „talentovaných športovcov“) zazmluvneného telovýchovného lekára, ktorý požadované štandardy pre Potvrdenie o ZS pre šport spĺňa, má k tomu príslušnú špecializáciu a materiálno-technické zabezpečenie ambulancie.

Potvrdenie, že dieťa nemá vši, resp. iné prenosné ochoreniespolu so stanoviskom výboru SSPPS a UVZ k podobným potvrdeniam:

V nových legislatívnych úpravách bola táto povinnosť pre pediatrov odstránená. V súčasnosti neexistuje legislatívna norma, ktorá by lekárom dávala povinnosť takéto potvrdenie vydávať. Túto povinnosť má RODIČ na základe zákona č. 355 o verejnom zdraví (viď aktuálne platný zákon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov – účinnosť od 21.7.2020). Ak škola potvrdenie vyžaduje, rodič predloží pri nástupe do školy vyhlásenie, že dieťa nemá prenosné ochorenie – čo pedikulóza (vši), ale napr. aj varicella (ovčie kiahne) – je.

Stanovisko UVZ k vyššie uvedenému návrhu SSPPS:

Vami predložený materiál je z hľadiska ochrany zdravia detí komplexne vypracovaný, na vysokej odbornej úrovni. Algoritmus pre výkon ranného filtra bude významnou metodickou pomôckou pre pedagogických pracovníkov materských škôl s cieľom objektívne zhodnotiť aktuálny zdravotný stav dieťaťa v čase výkonu ranného filtra. V zmysle uvedeného k materiálu nemáme žiadne odborné ani formálne pripomienky a s jeho znením v plnom rozsahu súhlasíme. S pozdravom Doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA, vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností, Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava